0

สอบ TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบเอลิสท์เทส

 

“ศูนย์สอบเอลิสท์เทส” เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE)  ในการเป็นศูนย์สอบเอกชนอย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการด้านการจัดสอบ  TOEFL ITP โดยรับรองผลคะแนนจริง เพื่อนำไปใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป และสามารถนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อได้ตามมาตรฐานสากล



TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM
(TOEFL ITP) คืออะไร
คือข้อสอบประเภทหนึ่งของข้อสอบโทเฟล ซึ่ง TOEFL ITP เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบโทเฟล โดยทาง ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL PBT ซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นแรกของการสอบโทเฟลมาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น “TOEFL ITP” ในปัจจุบันมีมากกว่า 48 ประเทศที่ใช้และยอมรับผลอย่างเป็นทางการ

ข้อสอบ ITP ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถวัดได้ว่าผู้สอบมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่าง

เอกสารเพิ่มเติม (PDF)

คู่มือสำหรับผู้สอบ และตารางเปรียบเทียบ CEFR
 

โครงสร้างข้อสอบ

ข้อสอบเป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice)
ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

การรับสมัครสอบ

ศูนย์สอบเอลิสท์เทส บริการจัดสอบ TOEFL ITP ทุกวัน
รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบ TOEFL ITP จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป) สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบในเวลาทำการ


“ผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alisttest ก่อนทำการสมัครสอบ”


ที่ตั้งศูนย์สอบเอลิสท์เทส

ศูนย์สอบเอลิสท์เทส ให้บริการจัดสอบ TOEFL ITP ทั้งในกรุงเทพฯ และโคราช เพื่อความสะดวกสบายกับผู้สอบ ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกศูนย์สอบที่ใกล้ได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

การสมัครสอบ: ผู้สอบโปรดเลือกศูนย์สอบที่สะดวกที่สุดเพียงศูนย์สอบเดียวต่อการสอบ 1 ครั้ง และเมื่อเลือกศูนย์สอบที่สมัครแล้ว จะต้องทำการสอบที่ศูนย์นั้นเท่านั้น


ขั้นตอนการสมัครสอบ

เพื่อความเข้าใจการสมัครสอบ โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบ TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบเอลิสท์เทส โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง
 
 
 
Copyright ©2024 Alist Professional Education. All Rights Reserved.