0

นอกเหนือจากการเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP แล้ว ศูนย์สอบเอลิสท์โปร ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการเป็นศูนย์สอบ IELTS ของ British Council ในการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป โดยผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบการสอบได้ว่าจะสอบแบบ Paper-based หรือสอบแบบ Computer-delivered ผู้สอบสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ และลงทะเบียนสอบได้ที่ศูนย์สอบเอลิสท์โปรได้เลย

 

IELTS Test 

 

IELTS (the International English Language Testing System) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยเป็นการสอบที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลทางภาษาและประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด (4 ทักษะ) 

การสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรมากกว่า 10,000 แห่ง ในมากกว่า 140 ประเทศ โดยองค์กรเหล่านี้ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ สถานบันการศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งมีจำนวนมากถึง 3,400 แห่งเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และนำไปใช้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนต่อ  มหาวิทยาลัย, ยื่นสมัครงาน, ยื่นขอวีซ่า หรือยื่นให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการผลสอบภาษาอังกฤษ  

 

การสอบ IELTS มีกี่ประเภท / Types of IELTS

 

IELTS Academic เป็นการสอบเพื่อใช้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่ใดก็ได้ในโลก ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและเอก หรือทำงานในองค์กรในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและสามารถใช้ผลสอบ IELTS

IELTS General Training เป็นการสอบเพื่อแสดงทักษะภาษาอังกฤษเพื่อไปทำงานหรืออบรม, การย้ายถิ่นฐาน, การเข้าเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญาในประเทศอังกฤษ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

IELTS for UKVI เป็นการสอบเฉพาะสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หากคุณต้องการจะไปทำงาน เรียน หรือใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะกำหนดให้ต้องสอบแบบนี้

IELTS Life Skills เป็นการทดสอบความสามารถเฉพาะทักษะการพูดและการฟังในระดับ A1, A2 หรือ B1 ตามมาตรฐานการประเมิน CEFR เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ IELTS Life Skills จะมี 2 ระดับ
 

  • IELTS Life Skills A1: ใช้ในการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อขอวีซ่าสำหรับแต่งงาน/คู่หมั้น หรือครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร
  • IELTS Life Skills B1: ใช้ยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อสมัคร ขอวีซ่า ขอสัญชาติ หรือเป็นพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสอบของ IELTS ในแต่ละประเภท ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันในส่วนของเนื้อหา, รูปแบบการสอบ, ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน  แต่จะแตกต่างกันตรงใบรายงานผลการสอบเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า ได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร
 

ก่อนสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า องค์กรหรือบริษัทที่จะนำผลสอบไปยื่น รับผลสอบแบบใด

Test Format (Test modules) โครงสร้างข้อสอบ 

IELTS Academic

ระยะเวลาสอบ: 2 ชั่วโมง 45 นาที
รูปแบบการสอบ: การสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน: การฟัง อ่าน เขียน และพูด 

ระหว่างการสอบฟัง อ่าน และเขียนนั้นจะเป็นการสอบแบบต่อเนื่องซึ่งจะไม่มีการหยุดพัก 
ข้อสอบส่วนการพูดอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกันกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากข้อสอบส่วนการพูดของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก


ค่าสมัครสอบ / Test Fees

การสอบ IELTS Academic – แบบกระดาษ (Paper-based Test) = 7,100 บาท
การสอบ IELTS Academic – แบบคอมพิวเตอร์ (Computer-delivered Test) = 7,100 บาท

ผลสอบ / Test Result

ประกาศผลสอบทางออนไลน์ (Test Taker Portal): 
ดูผลสอบทางออนไลน์ได้เป็นเวลา 28 วัน (ไม่สามารถนำผลสอบทางออนไลน์ไปใช้อย่างเป็นทางการได้) 

  • การสอบแบบกระดาษ ผู้สอบสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ใน Test Taker Portal หลังสอบเสร็จ 13 วัน
  • การสอบแบบคอมพิวเตอร์ ผู้สอบสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ใน Test Taker Portal หลังสอบเสร็จ 3-5 วัน

ใบรายงานผลสอบตัวจริง : ใบรายงานผลสอบตัวจริง (TRF – IELTS Test Report Form) 

  • การสอบแบบกระดาษ – จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ภายหลังการสอบ 13 วัน
  • การสอบแบบคอมพิวเตอร์ - จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ภายหลังการสอบ 3-5 วัน

การจัดส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ไปยังสถาบัน

สามารถดูข้อมูลเรื่องการจัดส่งใบรายงานการสอบได้ที่: ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รอบสอบ / IELTS Test Dates (Paper-based Test)
 

January 2022 Sat. 29
February   2022 Sat. 26
March   2022 Sat. 26
April  2022 Sat. 23
May  2022 Sat. 21
June  2022 Sat. 25
July  2022 Sat. 23
August  2022 Sat. 27
September  2022 Sat. 24
October  2022 Sat. 22
November  2022 Sat. 19
December  2022 Sat. 17
                      
                      

วิธีสมัครสอบ

 

สมัครสอบ

 

เอกสารสำหรับผู้สอบ

 

สอบถามการสอบ IELTS

Copyright ©2022 Alist Professional Education. All Rights Reserved.