0

นอกเหนือจากการเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP แล้ว ศูนย์สอบเอลิสท์เทส ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการเป็นศูนย์สอบ IELTS ของ British Council ในการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป โดยผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบการสอบได้ว่าจะสอบแบบ Paper-based หรือสอบแบบ Computer-delivered ผู้สอบสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ และลงทะเบียนสอบได้ที่ศูนย์สอบเอลิสท์เทสได้เลย

 

IELTS Test 

 

IELTS (the International English Language Testing System) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยเป็นการสอบที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลทางภาษาและประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด (4 ทักษะ) 

การสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรมากกว่า 10,000 แห่ง ในมากกว่า 140 ประเทศ โดยองค์กรเหล่านี้ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ สถานบันการศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งมีจำนวนมากถึง 3,400 แห่งเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และนำไปใช้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนต่อ  มหาวิทยาลัย, ยื่นสมัครงาน, ยื่นขอวีซ่า หรือยื่นให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการผลสอบภาษาอังกฤษ  

 

การสอบ IELTS มีกี่ประเภท / Types of IELTS

 

IELTS Academic เป็นการสอบเพื่อใช้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่ใดก็ได้ในโลก ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและเอก หรือทำงานในองค์กรในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและสามารถใช้ผลสอบ IELTS

IELTS General Training เป็นการสอบเพื่อแสดงทักษะภาษาอังกฤษเพื่อไปทำงานหรืออบรม, การย้ายถิ่นฐาน, การเข้าเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญาในประเทศอังกฤษ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

IELTS for UKVI เป็นการสอบเฉพาะสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หากคุณต้องการจะไปทำงาน เรียน หรือใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะกำหนดให้ต้องสอบแบบนี้

IELTS Life Skills เป็นการทดสอบความสามารถเฉพาะทักษะการพูดและการฟังในระดับ A1, A2 หรือ B1 ตามมาตรฐานการประเมิน CEFR เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ IELTS Life Skills จะมี 2 ระดับ
 

  • IELTS Life Skills A1: ใช้ในการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อขอวีซ่าสำหรับแต่งงาน/คู่หมั้น หรือครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร
  • IELTS Life Skills B1: ใช้ยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อสมัคร ขอวีซ่า ขอสัญชาติ หรือเป็นพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสอบของ IELTS ในแต่ละประเภท ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันในส่วนของเนื้อหา, รูปแบบการสอบ, ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน  แต่จะแตกต่างกันตรงใบรายงานผลการสอบเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า ได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร
 

ก่อนสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า องค์กรหรือบริษัทที่จะนำผลสอบไปยื่น รับผลสอบแบบใด

Test Format (Test modules) โครงสร้างข้อสอบ 

IELTS Academic

ระยะเวลาสอบ: 2 ชั่วโมง 45 นาที
รูปแบบการสอบ: การสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน: การฟัง อ่าน เขียน และพูด 

ระหว่างการสอบฟัง อ่าน และเขียนนั้นจะเป็นการสอบแบบต่อเนื่องซึ่งจะไม่มีการหยุดพัก 
ข้อสอบส่วนการพูดอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกันกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากข้อสอบส่วนการพูดของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก


ค่าสมัครสอบ / Test Fees

การสอบ IELTS Academic – แบบกระดาษ (Paper-based Test) = 7,350 บาท
การสอบ IELTS Academic – แบบคอมพิวเตอร์ (Computer-delivered Test) = 7,350 บาท

ผลสอบ / Test Result

ประกาศผลสอบทางออนไลน์ (Test Taker Portal): 
ดูผลสอบทางออนไลน์ได้เป็นเวลา 28 วัน (ไม่สามารถนำผลสอบทางออนไลน์ไปใช้อย่างเป็นทางการได้) 

  • การสอบแบบกระดาษ ผู้สอบสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ใน Test Taker Portal หลังสอบเสร็จ 13 วัน
  • การสอบแบบคอมพิวเตอร์ ผู้สอบสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ใน Test Taker Portal หลังสอบเสร็จ 3-5 วัน

ใบรายงานผลสอบตัวจริง : ใบรายงานผลสอบตัวจริง (TRF – IELTS Test Report Form) 

  • การสอบแบบกระดาษ – จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ภายหลังการสอบ 13 วัน
  • การสอบแบบคอมพิวเตอร์ - จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ภายหลังการสอบ 3-5 วัน

การจัดส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ไปยังสถาบัน

สามารถดูข้อมูลเรื่องการจัดส่งใบรายงานการสอบได้ที่: ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รอบสอบปี 2566 / IELTS Test Dates 2023 (IELTS ON PAPER & IELTS ON COMPUTER)
 

Month Date Date
IELTS ON PAPER Status IELTS ON COMPUTER Status
January Sat. 28 - -
       
February Sat. 25 - -
       
March Sat. 25 Sat. 18
    Sat. 25
April Sat. 29 Sat. 8
    Sun.30
May Sat. 27 Sat. 13
    Sun.28
June Sat. 24 Sat. 10
    Sun.25
July Sat. 29 Sat. 15-22-29
       Sun. 9-16-23-30      
August Sat. 19 Sat. 26
               Sun. 27      
September Sat. 9 Sat. 30
              Sun. 24       
October Sat. 28  Sat. 28
               Sun. 29       
November Sat. 25 Sat.25
               Sun.26       
December Sat. 16 Sat.9-16
             Sun.10-17       


วิธีสมัครสอบ

 

สมัครสอบ

 

เอกสารสำหรับผู้สอบ

 

สอบถามการสอบ IELTS

Copyright ©2023 Alist Professional Education. All Rights Reserved.