0

สอบ TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบเอลิสท์เทส

 

“ศูนย์สอบเอลิสท์เทส” เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE)  ในการเป็นศูนย์สอบเอกชนอย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการด้านการจัดสอบ  TOEFL ITP โดยรับรองผลคะแนนจริง เพื่อนำไปใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป และสามารถนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อได้ตามมาตรฐานสากล
TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM
(TOEFL ITP) คืออะไร
คือข้อสอบประเภทหนึ่งของข้อสอบโทเฟล ซึ่ง TOEFL ITP เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบโทเฟล โดยทาง ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL PBT ซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นแรกของการสอบโทเฟลมาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น “TOEFL ITP” ในปัจจุบันมีมากกว่า 48 ประเทศที่ใช้และยอมรับผลอย่างเป็นทางการ

ข้อสอบ ITP ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถวัดได้ว่าผู้สอบมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่าง

เอกสารเพิ่มเติม (PDF)

คู่มือสำหรับผู้สอบ และตารางเปรียบเทียบ CEFR
 


โครงสร้างข้อสอบ

ข้อสอบเป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice)
ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. Listening
Comprehension


การฟัง 35 นาที
(50 ข้อ)
2. Structure& Written
Expression


ไวยากรณ์ 25 นาที
(40 ข้อ)
3. Reading
Comprehension


การอ่าน 55 นาที
(50 ข้อ)
 


การรับสมัครสอบ

ศูนย์สอบเอลิสท์เทส บริการจัดสอบ TOEFL ITP ทุกวัน
รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบ TOEFL ITP จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป) สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบในเวลาทำการ


“ผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alisttest ก่อนทำการสมัครสอบ”


ที่ตั้งศูนย์สอบเอลิสท์เทส

ศูนย์สอบเอลิสท์เทส ให้บริการจัดสอบ TOEFL ITP ทั้งในกรุงเทพฯ และโคราช เพื่อความสะดวกสบายกับผู้สอบ ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกศูนย์สอบที่ใกล้ได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

การสมัครสอบ: ผู้สอบโปรดเลือกศูนย์สอบที่สะดวกที่สุดเพียงศูนย์สอบเดียวต่อการสอบ 1 ครั้ง และเมื่อเลือกศูนย์สอบที่สมัครแล้ว จะต้องทำการสอบที่ศูนย์นั้นเท่านั้น


ขั้นตอนการสมัครสอบ

เพื่อความเข้าใจการสมัครสอบ โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบ TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบเอลิสท์เทส โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง
 Copyright ©2024 Alist Professional Education. All Rights Reserved.