0

TOEFL JUNIOR

 

เป็นการประเมินระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในห้องเรียน สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี (ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา) ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เป็นข้อสอบที่วัดระดับภาษาอังกฤษและสามารถวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริงได้

 

คะแนนของ TOEFL Junior ใช้ทำอะไรได้บ้าง

 • วัดระดับความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษ คะแนนของแต่ละส่วนจะบอกถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางภาษา
 • บอกความสามารถและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสม และพัฒนาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
 • คะแนนจะวัดระดับความสามารถทางการอ่าน เพื่อนำไปเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับระดับทางภาษามาอ่านได้อย่างเหมาะสม ทำให้พัฒนาความสามารถทางการอ่านให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้เปรียบเทียบคะแนนของผู้สอบกับเกณฑ์คะแนนสามัญของยุโรป CEFR (Common European Framework of Reference)

เนื้อหาของข้อสอบ

 

ข้อสอบจะมีทั้งหมด 3 ทักษะ:

 • ทักษะการฟัง: จะเป็นการฟังจาก CD เป็นการฟังบทสนทนา โดยจะทดสอบความเข้าใจภาษา ในหลายสถานการณ์
 • ทักษะไวยากรณ์และความหมาย: ทดสอบหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ทักษะการอ่าน: ทดสอบความสามารถทางการอ่านและความเข้าใจจากการอ่านบทความภาษาอังกฤษ

โครงสร้างข้อสอบ

 

ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยมีทั้งหมด 126 ข้อ ใช้เวลาสอบ 115 นาที และคะแนนเต็ม 900 คะแนน

 

Sections
 
Number of Items Scale Scores Testing Time
Listening Comprehension 42 200–300 40 min
Language Form and Meaning 42 200–300 25 min
Reading Comprehension 42 200–300 50 min
Total 126 600–900 1 hr 55 min
 

คะแนนสอบและผลสอบ

 • คะแนนมีอายุ 2 ปี
 • ทราบคะแนนและรับใบคะแนนได้ 5 วันทำการหลังการสอบ

วันและเวลาสอบ

 • ทางศูนย์สอบมีบริการจัดสอบเป็นกลุ่ม ทั้งภายในศูนย์สอบและภายนอกศูนย์สอบ เช่นตามโรงเรียน หรือสถาบันสอนภาษา
 • ทางศูนย์จะดำเนินการจัดสอบเมื่อมีผู้สอบครบ 5 คนขึ้นไป


ศูนย์สอบเปิดสอบ TOEFL Junior ทุกวันเสาร์แต่ละเดือน;

 • ตึกมณียา กรุงเทพฯ: เปิดสอบเสาร์ที่ 1 และเสาร์ที่ 3 ในแต่ละเดือน ในเวลา 10.00น.-12.00น.
 • สาขาโคราช: เปืดสอบเสาร์ที่ 2 และเสาร์ที่ 4 ในแต่ละเดือน ในเวลา 12.00น.-14.00น.
 • หากผู้สอบต้องการรอบสอบนอกเหนือจากที่ระบุไว้  สามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

การเตรียมตัวในวันสอบ

 • ต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30นาที ก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • นำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ตัวจริงเท่านั้น มาลงทะเบียนสอบ (ถ้าไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)

วิธีการสมัครสอบ

 • ลงทะเบียนสอบและชำระค่าสอบ 1,900 บาท ล่วงหน้าก่อนวันสอบจริงไม่น้อยกว่า 10-12 วัน (ไม่นับวันสอบจริง)
 • จัดสอบไม่น้อยกว่า 5 คนขึ้นไปต่อหนึ่งรอบสอบ กรณีผู้ลงสอบน้อยกว่า 5 คน ศูนย์สอบจะต้องเลื่อนสอบโดยจะแจ้งให้ผู้สอบทราบโดยเร็สที่สุด 
 • ค่าสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กลับโปรโมชั่น กรุณาเช็คก่อนโอนเงิน
 • หลังชำระค่าสอบแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงินหรือโอนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี

สมัครสอบด้วยตนเอง

 • เลือกสาขาที่ต้องการลงสอบ (สาขาตึกมณียา BTS ชิดลม กรุงเทพ หรือ สาขาโคราช)
 • เลือกวันที่และรอบสอบ
 • นำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ กรอกใบสมัครและชำระค่าสอบได้ที่ศูนย์สอบ

สมัครสอบทางอีเมล์

ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการโอนเงินค่าสอบ ส่งเมล์สมัครสอบมาที่ศูนย์สอบ
สาขากรุงเทพ: info@alisttest.com
สาขาโคราช: info.korat@alisttest.com


สาขาตึกมณียา BTS ชิดลม กรุงเทพ

Copyright ©2024 Alist Professional Education. All Rights Reserved.