กรุณาอ่านรายละเอียดการสอบ ก่อนกรอกแบบฟอร์มสมัครสอบด้านล่าง
Please read test information before filling out the form below.
TOEFL ITP TEST REGISTRATION FORM

Field marked with * are required. Please fill up the form below completely for your test registration (English only).
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อทำการลงทะเบียนสอบโทเฟล ITP (กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

TOEFL ITP TEST REGISTRATION FORM
Acknowledgement (ความเข้าใจและการรับทราบข้อมูล) *