view english page

สอบ TOEFL ITP กรุงเทพฯ

สอบ TOEFL ITP ที่ “ศูนย์สอบเอลิสท์โปร” ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE)  ในการเป็นศูนย์สอบเอกชนแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในการให้บริการด้านการจัดสอบ  TOEFL ITP โดยรับรองผลคะแนนจริง เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไปและสามารถนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อได้ตามมาตรฐานสากล

“เอลิสท์โปร” พร้อมเปิดบริการสำหรับบุคคลทั่วไปแล้ววันนี้!

TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM (ITP) คืออะไร

คือข้อสอบประเภทหนึ่งของข้อสอบโทเฟิล ซึ่ง โทเฟล ITP เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบโทเฟิล โดยทาง ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL PBT ซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นแรกของการสอบโทเฟิลมาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น “TOEFL ITP” ในปัจจุบันมีมากกว่า 48 ประเทศที่ใช้และยอมรับผลอย่างเป็นทางการ

ข้อสอบ ITP ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถวัดได้ว่าผู้สอบมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่างๆ

โครงสร้างข้อสอบ
ข้อสอบเป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 1. การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
 2. ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
 3. การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

การรับสมัครสอบ

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร เปิดให้มีการจัดสอบทุกวัน  โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุ 16 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (หรือ อายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ toefl itpหรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบในเวลาทำการ

“ผู้สอบที่อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alisttest ก่อนทำการสมัครสอบค่ะ”

 

ศูนย์สอบเปิดสอบวันละ 3 รอบ ดังนี้

วันสอบรอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3
วันจันทร์ – ศุกร์10.00 น. – 12.00 น.12.30 – 14.30 น.15.00 – 17.00 น.
วันเสาร์9.00 น. – 11.00 น.12.00 – 14.00 น.15.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์9.00 น. – 11.00 น.12.00 – 14.00 น.-

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00น. ของแต่ละวัน  โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว

การเตรียมตัวในวันสอบ

 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
 • เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • เปิดสอบไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งรอบ
 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • กรณีเลื่อนสอบ เลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันและเวลาสอบจริง  ทั้งนี้ ศูนย์สอบสงวนสิทธิในการพิจารณาเลื่อนสอบโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณีๆไป

การชำระเงิน

 • ค่าสมัครสอบ: 1,900 บาท (ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง)

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

 • ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสองวันทำการหลังจากวันสอบจริง
 • มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้ผู้สอบทุกท่าน
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • โทรศัพท์: 085-626-9456, 061-592-4569 (คุณเอ, คุณพิม)
 • Email: info@alisttest.com
 • Line id: @alisttest (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)