view english page

สอบ TOEFL ITP กรุงเทพฯ

สอบ TOEFL ITP ที่ “ศูนย์สอบเอลิสท์โปร” ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE)  ในการเป็นศูนย์สอบเอกชนแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในการให้บริการด้านการจัดสอบ  TOEFL ITP โดยรับรองผลคะแนนจริง เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไปและสามารถนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อได้ตามมาตรฐานสากล

“เอลิสท์โปร” พร้อมเปิดบริการสำหรับบุคคลทั่วไปแล้ววันนี้!

TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM (ITP) คืออะไร

คือข้อสอบประเภทหนึ่งของข้อสอบโทเฟิล ซึ่ง โทเฟล ITP เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบโทเฟิล โดยทาง ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL PBT ซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นแรกของการสอบโทเฟิลมาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น “TOEFL ITP” ในปัจจุบันมีมากกว่า 48 ประเทศที่ใช้และยอมรับผลอย่างเป็นทางการ

ข้อสอบ ITP ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถวัดได้ว่าผู้สอบมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่างๆ

โครงสร้างข้อสอบ
ข้อสอบเป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 1. การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
 2. ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
 3. การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

การรับสมัครสอบ

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร เปิดให้มีการจัดสอบทุกวัน  โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุ 16ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้โดย กรอกแบบฟอร์ม TOEFL ITP Application Form หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบในเวลาทำการ

การสอบ: จะเปิดสอบวันละ 3 รอบ ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์
รอบแรก: เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
รอบสอง: เวลา 12.30 – 14.30 น.
รอบสาม: เวลา 15.00 – 17.00 น.

วันเสาร์
รอบแรก: เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
รอบที่สอง: เวลา 12.00 – 14.00 น.
รอบที่สาม: เวลา 15.00 – 17.00 น.

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รอบแรก: เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
รอบที่สอง: เวลา 12.00 – 14.00 น.

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00น. ของแต่ละวัน  โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว

การเตรียมตัวในวันสอบ

 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
 • เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • เปิดสอบไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งรอบ
 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • กรณีเลื่อนสอบ เลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันและเวลาสอบจริง  ทั้งนี้ ศูนย์สอบสงวนสิทธิในการพิจารณาเลื่อนสอบโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณีๆไป

การชำระเงิน

 • ค่าสมัครสอบ: 1,900 บาท

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง
ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่บัญชี 879-0-30834-3
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่บัญชี 022-8-36298-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่บัญชี 247-229639-4

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

 • ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสองวันทำการหลังจากวันสอบจริง
 • มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้ผู้สอบทุกท่าน
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • โทรศัพท์: 085-626-9456, 061-592-4569 (คุณเอ, คุณพิม)
 • Email: info@alisttest.com
 • Line id: @alisttest (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)