view english page

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สอบเอลิสท์โปร – ศูนย์สอบ TOEFL ITP แห่งใหม่ใจกลางมหานครกรุงเทพ!

A List Professional Education Test Center (เอลิสท์โปร) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สอบ TOEFL  ITP แห่งใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร  ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม โดยให้บริการด้านการทดสอบ TOEFL  ITP อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบและวางแผนการสอบเพื่อให้ผู้สอบประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบตรงตามความคาดหวัง

“เอลิสท์โปร” ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE)  ในการเป็นศูนย์สอบเอกชนแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในการให้บริการด้านการจัดสอบ  TOEFL ITP โดยรับรองผลคะแนนจริง เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไปและสามารถนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อได้ตามมาตรฐานสากล

Education Testing Service (ETS) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบtoefl itp authorized test center
และจัดทำข้อสอบ TOEFL  ได้นำข้อสอบเดิมของ TOEFL  PBT  มาจัดรวบรวมและปรับแต่งใหม่ ให้เป็นแบบทดสอบที่เรียกว่า TOEFL  ITP (Institutional Testing Program) เพื่อใช้ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ โดยวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษแยกตามประเภททักษะการฟัง โครงสร้างไวยากรณ์ และการอ่าน 

โดยในปัจจุบันนี้การสอบโทเฟล   เป็นการสอบที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในระดับอุดมศึกษา และสถาบัน หรือ องค์กรชั้นนำ  การสอบโทเฟล ITP จึงเหมาะสำหรับนักเรียน  นิสิต นักศึกษา  อาจารย์  พนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อนำไปใช้ในการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย   สอบเพื่อจบการศึกษา  สอบเข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนสอบเข้าบริษัทเอกชนชั้นนำหรือ รัฐวิสาหกิจต่างๆ   รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับการเตรียมตัวก่อนการสอบโทเฟล iBT จริง

นอกจากนี้  เอลิสท์โปร ยังให้คำปรึกษาแก่นักเรียน หรือ ผู้สอบอย่างใกล้ชิด โดยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวสอบ  การ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ ในการวางแผนการเตรียมตัวสอบ Standardized Tests เพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการในวิชาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย